Courtage Verhuurmakelaar

Courtage Verhuurmakelaar: Dienen van twee heren

Na verschillende uitspraken in feitelijke instantie, heeft de kantonrechter Den Haag enkele zogenaamde prejudiciële vragen, over de toelaatbaarheid van het in rekening brengen van makelaarscourtage aan de huurder bij het tot stand komen van een huurovereenkomst, voorgelegd aan de Hoge Raad. De huurder, met wie een huurovereenkomst tot stand is gekomen, vordert de aan de bemiddelaar betaalde courtage terug op grond van art. 7:417, lid 4 BW (‘dienen van twee heren’).

Voor vragen over courtage verhuurmakelaar, kunt u te allen tijde contact opnemen.

Frank Swart

De Hoge Raad oordeelt, zakelijk weergegeven:

Een bemiddelaar die met de verhuurder overeenkomt, al of niet schriftelijk, dat de verhuurder vrijblijvend de woonruimte die hij wenst te verhuren mag plaatsen op de website van de bemiddelaar, valt in beginsel aan te merken als een bemiddelingsovereenkomst tussen de bemiddelaar en verhuurder als bedoeld in art. 7:425 BW;

Het maakt daarbij geen verschil of de bemiddelaar de verhuurder benadert met de vraag of hij woonruimte op zijn website mag plaatsen of dat de verhuurder aan de bemiddelaar meldt dat woonruimte op diens website kan worden geplaatst;

Het vorenstaande is slechts anders als de website uitsluitend dient als ‘elektronisch prikbord’ en de aspirant-huurder de gelegenheid wordt geboden om direct, dus zonder tussenkomst van de bemiddelaar, met de verhuurder in contact te treden om over de totstandkoming van een huurovereenkomst te onderhandelen;

Voor beantwoording van de eerste vraag (is sprake van een bemiddelingsovereenkomst?) maakt het verschil of de bemiddelaar op de website vermeldt dat de aspirant-huurder contact dient op te nemen met de verhuurder, mits diens contactgegevens in de advertentie zijn vermeld.

In de praktijk

In de praktijk betekent het oordeel van de Hoge Raad dat het voor een verhuurmakelaar moeilijk(er) wordt om zijn makelaarscourtage in rekening te brengen bij huurder op het moment dat een huurovereenkomst tot stand komt. Immers, iedere aspirant-huurder zal dankbaar gebruik maken van de op de website (het ‘elektronische prikbord’) van de bemiddelaar aanwezige contactinformatie van de verhuurder, maar diezelfde huurder zal niet bereid te zijn om de courtage van de bemiddelaar te voldoen zodra de huurovereenkomst eenmaal tot stand is gekomen. Betaalt de huurder onverhoeds wel de bemiddelingsvergoeding, dan kan deze huurder in rechte aanspraak maken op terugbetaling van de courtage, zoals zich in onderhavige kwestie voordeed.

Als professioneel advocatenkantoor in Amsterdam kan Lexcom Legal u van dienst zijn. Voor meer informatie raadpleeg het volledige arrest, de blogpagina of neem persoonlijk contact op.

naar top