Doelgroepcontracten

Huurrecht woonruimte

In de vorige blogs is ingegaan op de toch wel revolutionaire komende wijzigingen in het woonrecht, welke wijzigingen voortvloeien uit de Wet Doorstroming Huurmarkt. In dit blog komen de uitbreiding van de mogelijkheden tot opzegging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik (de zgn. doelgroepcontracten) aan de orde. De meeste verhuurders zijn inmiddels wel bekend met het begrip doelgroepcontracten, waarbij als uitgangspunt geldt dat de huur aan de huurder kan worden opgezegd op het moment dat hij niet meer behoort tot de doelgroep. Het meest bekende voorbeeld vormt de zogenaamde campusovereenkomst, die wordt gebruikt voor de verhuur aan studenten. Studeert de student af, of staak hij de studie, dan kan de huurovereenkomst worden opgezegd wegens dringend eigen gebruik. Het is hierbij van belang dat, anders dan bij de standaardregeling van dringend eigen gebruik, de verhuurder aan de gewezen student geen vervangende huurwoning beschikbaar hoeft te stellen. Wel moet de studentenwoning weer als zodanig worden verhuurd en kan de rechter aan de huurder een verhuis- en herinrichtingsvergoeding toekennen.
Voor vragen over doelgroepcontracten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Frank Swart

De regeling van dringend eigen gebruik wordt uitgebreid met de volgende doelgroepen:
– Promovendi. De categorie studenten wordt uitgebreid met promovendi. Voor promovendi gelden dezelfde regels als voor studenten: ze moeten verbonden zijn aan een instelling voor hoger onderwijs en de huurovereenkomst moet bepalen dat de woning, na het vrijkomen, opnieuw wordt verhuurd aan een student/promovendus. De verhuurder hoeft in het kader van de opzegging geen passende vervangende huurwoning beschikbaar te stellen, maar wel kan de rechter een verhuis- en herinrichtingsvergoeding toekennen; – De jongerencontracten. Deze contracten kunnen worden aangeboden aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar. De huurovereenkomst kan worden opgezegd, zodra de jongere de woning vijf jaar heeft bewoond. Wel geldt ook hier de eis dat de woning opnieuw bestemd moet worden voor jongeren in de categorie 18 tot 27 jaar. Het beschikbaar stellen van vervangende huisvesting na opzegging is niet vereist, maar wel kan de rechter een verhuis- en herinrichtingsvergoeding toekennen. Gedurende de huur behoudt de jongere zijn inschrijfduur (woonduur), zodat het makkelijker is om door te stromen; – Grote gezinnen: 8 personen of meer. Woningen die geschikt zijn voor gezinnen met een dergelijk omvang zijn schaars en daarom kunnen verhuurders er voor kiezen om deze woningvoorraad exclusief te willen behouden voor deze doelgroep. Zodra de gezinsomvang zakt onder de vijf personen, kan de huur aan dergelijke gezinnen worden opgezegd. Voor deze groep huurders geldt wel de eis dat passende vervangende huisvesting beschikbaar wordt gesteld en ook kan de rechter een verhuis- en herinrichtingsvergoeding toekennen; – Diplomatenclausule, ook wel tussenhuur genoemd. Deze vorm van verhuur is specifiek bedoeld voor huurders/eigenaren die bijvoorbeeld voor hun werk tijdelijk naar het buitenland vertrekken en hun woning om die reden tijdelijk willen verhuren. Keert de verhuurder terug, dan kan de huur worden opgezegd. Er is slechts één tussenhuur toegestaan, maar onder de nieuwe wet kan een met de huurder afgesproken termijn voor ontruiming worden verlengd. Uiteraard kan voor deze categorie huurders ook gebruik worden gemaakt van de nieuw ingevoerde mogelijkheid tot verhuur voor bepaalde tijd (max. 2 jaar voor zelfstandige woonruimte en max. 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte).
naar top