Vakantieverhuur en Airbnb

Gemeente Amsterdam scherpt regels vakantieverhuur via platforms, zoals Airbnb, aan. Wat zijn de gevolgen van het aanscherpen van het gemeentelijke beleid? Wat zijn de gevolgen ten aanzien van tijdelijke verhuur via platforms als Airbnb voor eigenaren/verhuurders en VvE’s? Volgens het nieuwe gemeentelijke beleid is vakantieverhuur nog slechts 60 dagen per jaar toegestaan, is er een speciaal gemeentelijk meldpunt voor illegale verhuur in het leven geroepen (dat zeven dagen per week operationeel is) en kan er in geval van overtreding een bestuurlijke boete worden opgelegd van € 20.500,– ineens. Heeft het aangescherpte beleid gevolgen voor eigenaren/verhuurders en verenigingen van eigenaren (VvE’s)? Niet direct, want in verreweg het leeuwendeel van de huurovereenkomsten en reglementen van VvE’s is onderverhuur dan wel ingebruikgeving van woonruimte aan derden ook thans al uitgesloten, althans aan (strikte) regels gebonden. Het gemeentelijk beleid staat daar op zich los van.
Voor vragen over vakantieverhuur en Airbnb, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Frank Swart

Indirect zal aanscherping van de regelgeving wel degelijk bijdragen aan de verminderende tolerantie ten opzichte van vakantieverhuur, zeker ook in de rechtspraak. Wordt in de huidige rechtspraak vakantieverhuur nog wel eens met de mantel der liefde bedekt, waarbij dan meestal wordt geoordeeld dat vakantieverhuur weliswaar niet is toegestaan, maar tezelfdertijd ook weer geen wanprestatie oplever die een ontbinding en ontruiming rechtvaardigt, het ligt in de lijn der verwachtingen dat hier een kentering in zal ontstaan, voor zover deze kentering al niet waarneembaar is. Vakantieverhuur werd in het verleden nog wel gezien als een alternatieve vorm van (toeristen)uitwisseling, welke past in het huidige tijdsgewricht van mondialisering en toenemend personenverkeer, maar inmiddels is duidelijk dat vakantieverhuur in de meeste gevallen slechts een uiterst lucratieve vorm van exploitatie van andermans bezit vormt, met alle negatieve bijeffecten van dien, zoals overlast en vertrek van oorspronkelijke bewoners; grote delen van het centrum van Amsterdam zijn als gevolg van vakantieverhuur inmiddels zogezegd ontvolkt. Bovendien is het wachten op ongelukken. Inmiddels is de schatting dat ca. 11.000 eenheden in Amsterdam worden verhuurd via platforms als Airbnb, terwijl ieder toezicht ontbreekt. Bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat tijdelijke verhuur vaak gepaard gaat met overlast, welke even zo vaak weer samenhangt met te veel toeristen op één appartement en overmatig gebruik van drank en verdovende middelen. Ten slotte is het de vraag hoe verzekeraars staan ten opzichte van vakantieverhuur, met name als zich calamiteiten voordoen. Zo mag niet worden uitgesloten dat de (opstal)verzekeraars een beroep zullen doen op exoneraties in geval van bijvoorbeeld brand.

Conclusie Vakantieverhuur & Airbnb

Hoewel het aangescherpte gemeentelijke beleid geen directe invloed heeft op de civielrechtelijke relatie huurder/verhuurder en VvE/appartementseigenaar, is het te verwachten dat (ook in ook in de rechtspraak) een minder tolerante houding zal ontstaan ten opzichte van vakantieverhuur. Het aanpakken van vakantieverhuur loont, zeker als de eigenaar/VvE de vordering deugdelijk motiveert.
naar top